Nincs engedélyezve a javascript.

Adatvédelmi nyilatkozat

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi utca 1.; cégjegyzékszám: 13-10-042124; „Book24”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket Ön a http://www.agavekonyvek.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi utca 1.; cégjegyzékszám: 13-10-042124) jogosult.

A Book24-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Book24 adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Book24 a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Book24 a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Book24 a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait

az agavekonyvek.hu honlap üzemeltetője az Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949)

az agavekonyvek.hu honlap szerverszolgáltatója, a Overflow Kft. (székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.; cégjegyzékszám: 02 09 082464; adószám: 25756306-2-02) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;

a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;a megrendelt termékek személyes átvételére lehetőséget biztosító szolgáltatók és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Book24 további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A Book24 a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 6 hónapig kezeli.

A Book24 a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Book24 a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Book24 a honlapján nyilvánosságra hozza. Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A sütit, illetve webjelzőt az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5, adószám: 12999433-2-42; „Agave Könyvek Kft.”) www.agavekonyvek.hu domain alatt működő honlapja helyezi el.

A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre.

Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. Az Agave Könyvek Kft. webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit az Agave Könyvek Kft. webszervere részére. Az Agave Könyvek Kft. webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Sütik és webjelzők típusa

Az Agave Könyvek Kft. olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

Az Agave Könyvek Kft. a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.

Az Agave Könyvek Kft. honlapon elhelyezett sütijei

Süti neve

Szolgáltatott adatok és süti funkciója

Süti időtartama

_fbp

[…]

90 nap

_ga

A süti olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikákat generál.

3 év

_gac_UA-57295923-1

[…]

90 nap

_gat

A süti olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikákat generál.

1 perc

_gat_UA-57295923-1

[…]

1 perc

_gcl_au

[...]

90 nap

_gcl_aw

[…]

90 nap

_gid

A süti olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikákat generál.

1 nap

XSRF-TOKEN

Véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amelynek célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. E süti a kereszthivatkozások elleni visszaélések megelőzésére szolgál.

2 óra

laravel_session

Véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó nem tud tovább haladni a hitelesített hozzáférést igénylő aloldalakhoz, nem tud kosárba rakni termékeket, nem tud vásárolni.

2 óra


Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5.; cégjegyzékszám: 01-09-713949; adószám: 12999433-2-42; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet az Agave Könyvek Kft. részére e-mail útján küldött meg, vagy postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5 címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az Agave Könyvek Kft. részére.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére az Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949) jogosult.

Az Agave Könyvek Kft.-nél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Agave Könyvek Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig az Agave Könyvek Kft. honlapján az álláshirdetésben megjelölt cím alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja az Agave Könyvek Kft. részére – kérheti, hogy az Agave Könyvek Kft. papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944); és képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

Az Agave Könyvek Kft. az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

Az Agave Könyvek Kft. az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig.

Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az annamaria.fekete@agavekonyvek.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5 címre küldött levélben kérheti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Agave Könyvek Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Agave Könyvek Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.

Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az annamaria.fekete@agavekonyvek.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1021 Budapest, Budakeszi út 31. címre küldött levélben teheti meg. Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató - NEM ÁLLÁSHIRDETÉS ESETÉN

Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949; adószám: 12999433-2-42; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön a zoli@agavekonyvek.hu; a tamas.meszaros@agavekonyvek.hu; az annamaria.fekete@agavekonyvek.hu e-mail címek valamelyikére küldött meg, vagy postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5 címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az Agave Könyvek Kft. részére, anélkül, hogy nyilvánosságra hozott álláshirdetésre jelentkezne.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére az Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949; adószám: 12999433-2-42) jogosult. Az Agave Könyvek Kft.-nél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Agave Könyvek Kft az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet Ön az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az Agave Könyvek Kft. honlapján „Adatvédelem” pont alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja az Agave Könyvek Kft. részére – kérheti, hogy az Agave Könyvek Kft. papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944); és képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

Az Agave Könyvek Kft. az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

Az Agave Könyvek Kft. az Ön önéletrajzát az önéletrajza megküldésétől számított legfeljebb két (2) évig őrzi, tekintettel arra, hogy az önéletrajza megküldésének időpontjában nem biztos, hogy az Agave Könyvek Kft. olyan pozícióra keres munkavállalót, amely pozíciót Ön be kívánja tölteni, vagy amely pozícióra az önéletrajza alapján képesítéssel rendelkezik.

Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az annamaria.fekete@agavekonyvek.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5 címre küldött levélben kérheti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Agave Könyvek Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Agave Könyvek Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5.; cégjegyzékszám: 01-09-713949; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket Ön a http://www.agavekonyvek.hu honlapon történő regisztráció során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5.; cégjegyzékszám: 01-09-713949) jogosult.

Az Agave Könyvek Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Agave Könyvek Kft. a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és hozzájárulok, hogy az Agave Könyvek Kft. a regisztráció során kötelezően megadott személyes adataim az adatkezelési tájékoztató szerint kezelje” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni.

Fiókom törlése gombra kattintással törölheti. Ha Ön a http://www.agavekonyvek.hu honlapon történő regisztrációját törli, akkor az Agave Könyvek Kft. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan az Agave Könyvek Kft. hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az Agave Könyvek Kft.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Agave Könyvek Kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, az Agave Könyvek Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait

az Agave Könyvek Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944; adószám: 22708342-2-41);

az Agave Könyvek Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a Overflow Kft.(Székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.Telephely: 7626 Pécs, Király utca 91., Adószám: 25756306-2-02); és

az Agave Könyvek Kft. weboldalát karban tartó szolgáltató, a Overflow Kft.(Székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.Telephely: 7626 Pécs, Király utca 91., Adószám: 25756306-2-02

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama

Az Agave Könyek Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

Az Agave Könyvek Kft. az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Agave Könyvek Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Agave Könyvek Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a http://www.agavekonyvek.hu honlapon vagy személyesen a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

Az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, e-mailekben szereplő személyes adatok) kezelésére az Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949) jogosult.

Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Agave Könyvek Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelt 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy személyes adatainak megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles személyes adatait megadni.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni az Agave Könyvek Kft.-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél-feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön az Agave Könyvek Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor az Agave Könyvek Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket az Agave Könyvek Kft. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Agave Könyvek Kft. jogszerűen járt el.

Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatait

 • az Agave Könyvek Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944);
 • a hírlevélküldéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Be Social Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. Adószám: 24239482-2-41, 24239482 Bankszámla: OTP HUF 11794008-21189663)

 • ismerhetik meg.

  A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. további személy részére nem továbbítja.

  Az adatkezelés időtartama

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

  Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Agave Könyvek Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

  Az Agave Könyvek Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait az Agave Könyvek Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

  Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

  Törléshez való jog

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

  Jogsértés esetén tehető lépések

  Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

  A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

  Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

  Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

  Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a kapcsolattartási adatokat:

  Az Agave Könyvek Kft. a kapcsolattartó adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja az Agave Könyvek Kft. jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Agave Könyvek Kft. jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.

  Az Agave Könyvek Kft. a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatokat rögzíti: név, telefonszám, e-mail cím.

  A kapcsolattartási adatokat az Agave Könyvek Kft. az alábbi személyek részére teszi hozzáférhetővé:

 • A Társaság részére a bérszámfejtési és könyvvezetési tevékenységet a Mérv-ADÓ Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5. fszt. 8.; cégjegyzékszám: 13-09-209332; adószám: 28955683-2-13) végzi.
 • A Társaság számítógépes hálózatának karbantartója a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944; adószám: 22708342-2-41).
 • A Társaság honlapjának karbantartója a Overflow Kft. (székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.; cégjegyzékszám: 02 09 082464; adószám: 25756306-2-02)
 • A Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Overflow Kft. (székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.; cégjegyzékszám: 02 09 082464; adószám: 25756306-2-02)
 • A Társaság az értékesített könyvek kiszállításához a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) szolgáltatását veszi igénybe.


 • Amennyiben az Agave Könyvek Kft. a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait az Agave Könyvek Kft. szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át az Agave Könyvek Kft. részére.

  Az Agave Könyvek Kft. a kapcsolattartási adatait a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli.

  Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

  Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

  Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén az Agave Könyvek Kft.-hez az info@agavekonyvek.hu e-mail címen fordulhat.

  Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400), valamint lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).

  Beküldött kéziratokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

  Az Agave Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949; „Agave Könyvek Kft.”) az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezései szerint jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön által a kezirat@agavekonyvek.hu e-mail címre elektronikus formában, vagy az Agave Könyvek Kft. címére papíralapon megküldött, vagy személyesen átadott kéziratával kapcsolatos személyes adatait.

  Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

  A beküldött kéziratokkal kapcsolatos személyes adatai kezelésére az Agave Könyvek Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-713949) jogosult.

  Az Agave Könyvek Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a kéziratok átnézését végző munkavállaló. Az Agave Könyvek Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

  Az adatkezelés célja és jogalapja

  Az Agave Könyvek Kft. a beküldött kéziratokban szereplő és azokkal kapcsolatos személyes adatokat a kéziratok feldolgozása, kiadásra történő kiválasztása céljából kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet Ön kézirata elektronikus vagy postai úton történő megküldésével, vagy személyes átadásával ad meg. Az kéziratával kapcsolatos személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

  Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az Agave Könyvek Kft. honlapján „Adatvédelem” pont alatt érhető el.

  A kézirata személyes átadása esetén – mielőtt azt átadja az Agave Könyvek Kft. részére – kérheti, hogy az Agave Könyvek Kft. papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére a kéziratok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

  Személyes adatok címzettjei

  A kézirata megküldése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944); és képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

  A kéziratok kezelése során megadott személyes adatokat az Agave Könyvek Kft. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

  Az adatkezelés időtartama

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön által a kézirata megküldésével megadott személyes adatokat annak kézhezvételétől kezdődően kezeli.

  Az Agave Könyvek Kft. a részére megküldött kéziratokat a kézhezvételt követő év december 31. napjáig őrzi.

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön által megküldött kéziratot, illetve az abban szereplő személyes adatokat, erre irányuló kérése esetén, 3 munkanapon belül törli. Az kéziratban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az annamaria.fekete@agavekonyvek.hu e-mail címre küldött e-mailben, illetve postai úton az Agave Könyvek Kft. részére a 1067 Budapest, Teréz körút 39. II/5 címre küldött levélben kérheti.

  Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Agave Könyvek Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Agave Könyvek Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

  Az Agave Könyvek Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az Ön által megadott e-mail címén értesíti.

  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Az Agave Könyvek Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Agave Könyvek Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Agave Könyvek Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Agave Könyvek Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Agave Könyvek Kft. kezeli-e a személyes adatait.

  Ha az Agave Könyvek Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult az Agave Könyvek Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

  Törléshez való jog

  Az Agave Könyvek Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Agave Könyvek Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Agave Könyvek Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Agave Könyvek Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  Az Agave Könyvek Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Agave Könyvek Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Agave Könyvek Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti az Agave Könyvek Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Agave Könyvek Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Agave Könyvek Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

  Jogsértés esetén tehető lépések

  Ha úgy gondolja, hogy az Agave Könyvek Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: annamaria.fekete@agavekonyvek.hu

  A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

  Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Agave Könyvek Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét).